čo robíme

návrh a vypracovanie elektro – projektovej dokumentácie

Projektovanie a inžinierska činnosť

štúdia, analýza, zámer a poradenstvo

zabezpečenie projektovej dokumentácie od projektu pre stavebné povolenie, cez realizačnú projektovú dokumentáciu s výkazom výmer prác a materiálov potrebných na zabezpečenie diela, až po dokumentáciu skutočného vyhotovenia.

technická a inžinierska činnosť

 

elektromontážna činnosť

elektroinštalácie v budovách, od domácnosti až po priemysel,

realizácia nízkonapäťovej a taktiež vysokonapäťovej inštalácie (NN, VN) zemnej káblovej, alebo vzdušnej stavby

výroba rozvádzačov,

realizácia verejných osvetlení,

 

odborne prehliadky a skúšky

odborne prehliadky a skúšky elektrických zariadení

odstránenie zistených závad